0
Reklamačný poriadok

Záručné podmienky

1. Záručná doba
Firma Peter Michalko BAD–DATA poskytuje nasledujúce záruky na tovar zakúpený a zaplatený v našej firme a zaväzuje sa ho opraviť v týchto termínoch pri dodržaní nasledujúcich podmienok:
  • reklamovaný tovar zakúpený pred menej ako 24 hodinami sa v prípade, že sa závada potvrdí (24 hod. na testovanie) vymení na druhý deň odo dňa prijatia reklamácie ak je daný tovar skladom
  • pre reklamovaný tovar v záruke, zakúpený pred viac ako 24 hodinami platia lehoty podľa dodacieho listu.
    V prípade nedodržania týchto záväzných termínov sa postupuje podľa dohody so zákazníkom. Ak nie je dohoda možná , postupuje sa v súlade s Obchodným a Občianskym zákonníkom
2. Miesto reklamácie
Miestom reklamácie je sídlo firmy Peter Michalko BAD–DATA, Pankúchova 5, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, prípadne určené servisné stredisko.
Záručné a pozáručné opravy vybraných produktov vykonávajú autorizované servisné strediská.
3. Mechanické poškodenie
Mechanicky poškodený výrobok je odberateľ povinný reklamovať ihneď (max. 24 hod. pre tovar posielaný spoločnosťou UPS). Rovnako je   nutné ihneď reklamovať neúplnosť tovaru. Na neskoršie reklamácie tohto typu nebude braný ohľad. Pri poškodení výrobku pri transporte je   odberateľ povinný reklamovať tovar u dopravcu. Na uzatvorenie dopravného poistenia sme povinný iba na výslovnú žiadosť kupujúceho.
Náklady znáša odberateľ.
4. Odstránenie chyby
Počas záruky zaistí dodávateľ, alebo ním poverená servisná organizácia odstránenie poruchy výrobku. Predajca si vyhradzuje právo nahradiť neopraviteľný diel dielom podobným, s rovnakými technickými parametrami, prípadne dobropisom.
5. Termín prevzatia zákazky
Za včasné prevzatie tovaru po oprave sa považuje dohodnutý termín , maximálne 5 pracovných dní po tomto termíne. V prípade nedodržania  týchto termínov účtujeme skladné vo výške 1,70 EUR/deň. Tovar neprevzatý zákazníkom ani po 90-tich dňoch bude predaný a z utŕženej  sumy uspokojené naše náklady za skladné.
6. Potrebné doklady k uplatneniu záruky
Je nutné predložiť dodávateľovi faktúru, dodací list, montážny list, záručný list a servisnú knižku t.j. doklady z ktorých je   zrejmý spôsob nadobudnutia tovaru, výrobné číslo tovaru a deň prevzatia odberateľom. Predložiť treba aj doklady o predchádzajúcich  opravách súvisiacich so zárukou. Bez týchto dokladov záruka nebude uznaná, tovar nebude prevzatý do reklamácie. Výrobok musí byť  odovzdaný v antistatickom obale s kompletnou dokumentáciou. Pri reklamácii produktov HP je nutné predložiť servisnému stredisku HP dodací list a faktúru dodávateľa. Reklamácia sa vydá po predložení reklamačného listu firmy Peter Michalko BAD–DATA.
7. Zánik záruky
Záruka sa nevzťahuje na výrobky, ktorých výrobné číslo bolo odstránené, alebo je nečitateľné. Záruka zaniká v prípade, že došlo k mechanickému poškodeniu výrobku, zásahom nepovolanej osoby t.j. nie technikom alebo poverenou osobou dodávateľa, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, vlhké, silné elektrické a magnetické pole, vysoká-nízka teplota, prašnosť, odstránením plomby z výrobku, poškodením ochrannej pásky na HDD, stratou záručného listu tlačiarne. Záruka zaniká aj v prípade, že tovar je neprimerane znečistený, zjavne mechanicky deformovaný, poškodené originálne nálepky so sériovým číslom výrobku. Záruka sa nevzťahuje ani na prípady kedy došlo k poškodeniu výrobku živelnou pohromou, poruchou elektrického prúdu, poruchou iného komponentu v PC, nevhodnou obsluhou. Dopravné náklady spojené s výkonom pozáručného servisu hradí odberateľ. Dodávateľ si v sporných prípadoch  vyhradzuje právo rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie.  
8. Náhrada za neoprávnenú reklamáciu
Pokiaľ pri oprave bude zistená skutočnosť, že závada výrobku vznikla spôsobom vylúčeným zo záručných opráv alebo sa závada na výrobku neprejaví je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi náklady spojené s testovaním a manipuláciou (13,30 EUR za každú aj začatú hodinu).
9. Pozáručný servis
Firma  Peter Michalko BAD–DATA poskytuje pozáručný servis na široký sortiment dodávaného tovaru. U monitorov a zdrojov sme schopný zabezpečiť pozáručný servis aj pre výrobky zakúpené u iných dodávateľov. Na pozáručne opravené výrobky poskytujeme 3 mesačnú záručnú dobu.
Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies.
Ďalšie informácie o našich súboroch cookie a ich využívaní.  Ok