0
Obchodné podmienky

pre kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu spoločnosti BAD-DATA (ďalej e-shop).

 

Všeobecné ustanovenie

Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

 

Postup pri objednávaní

Zákazník si môže v e-shope objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je uvedená cena a možnost zadať objednávané množstvo. Po objednaní tovaru a zadaní počtu kusov sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu.
Vytvorenie objednávky nie je podmienené registráciou v e-shope. Pri registrácii je však zákazník povinný vyplniť osobné údaje, ktoré od neho e-shop vyžaduje. Tieto údaje budú použité len pre vnútornú potrebu obchodu. Spoločnosť BAD-DATA ručí za to, že tieto údaje nebudú zneužité na iné účely.
Po registrácii bude každému zákazníkovi priradené osobné konto, ktorým pri nákupoch v e-shope môže prihlásiť. Pod týmto kontom budú vytvárané objednávky, evidované zľavy a iné výhody zákazníka. Prihlasovacie údaje doporučujeme zákazníkovi zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov.
Pri každom ďalšom nákupeje možné sa pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť. Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná, zaregistrovanie objednávky bude potvrdené oznámením o prijatí objednávky. Okamihom zobrazenia oznámenia o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú. Týmto okamihom vzniká kúpna zmluva medzi zákazníkom a BAD-DATA a obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z platných predpisov a Reklamačného poriadku pre zákazníkov.
Po autorizácii svojimi prihlasovacími údajmi umožní internetový obchod zákazníkom prístup k informáciám o stave svojich objednávok (zaregistrovanie, prijatie, úhrada, expedovanie ...).

 

Platobné podmienky

Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH. Zákazníkovi sa zobrazí Zálohová faktúra, na ktorej budú údaje o tovare, výške ceny a bankovom účte BAD-DATA, na ktorý treba zálohovú faktúru uhradiť. Splatnosť zálohovej faktúry je 7 dní. Zákazník môže na úhradu objednávky použiť aj niektorú z platieb, ktoré sú dostupné z jeho vytvorenej objednávky.

 

Lehota, počas ktorej je BAD-DATA viazaná ponukou tovaru vrátane ceny

V prípade korektnej funkčnosti e-shopu je BAD-DATA viazaná ponukou tovaru vrátane jeho ceny z objednávky (zálohovej faktúry), ak bola cena uhradená v 7-dňovej lehote splatnosti.

 

Storno objednávky

Storno objednávky zo strany zákazníka - zákazník má právo stornovať objednávku písomne (adresa spoločnosti), telefonicky (0903 445 330) alebo e-mailom na adresu obchod(at)bad-data(dot)sk v prípade, že cena z objednávky (zálohovej faktúry) ešte nebola uhradená. V prípade, že zákazník stornuje objednávku po uhradení ceny z objednávky (zálohovej faktúry), ale ešte pred dodaním tovaru, hoci ešte neuplynula dodadacia lehota podľa článku 5, BAD-DATA si vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady, spojené s vybavovaním tejto objednávky vo výške 10% z jeho ceny.

 

Storno objednávky zo strany BAD-DATA

BAD-DATA si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch: - nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či podmienok z objednávky (tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru). V prípade, že táto situácia nastane, BAD-DATA bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode medzi spoločnosťou BAD-DATA a zákazníkom o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, BAD-DATA sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 3 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

 

Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru však zákazník nemá v prípade, ak si cez e-shop kúpil médium s nahratými dátami (software, audio, video), ktoré už rozbalil. Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne, e-mailom na adrese obchod(at)bad-data(dot)sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti BAD-DATA osobne v sídle spoločnosti BAD-DATA alebo iným spôsobom vopred dohodnutým, a to najneskôr do 7 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom. Ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, zákazník vráti tovar na svoje náklady. BAD-DATA sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní odo dňa jeho odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý uhradil.

 

Reklamačné podmienky

 

 

Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný prevzatie tovaru odmietnúť. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohoto charakteru nebudú akceptované. V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup stanovený v Reklamačnom poriadku pre zákazníkov. Zákazník si môže reklamáciu uplatniť v sídle spoločnosti BAD-DATA Pri uplatnení práva na opravu prinesie zákazník reklamovaný tovar vrátane kópie dodacieho listu a faktúry (prípadne inú formu daňového dokladu) a záručný list. Pri uplatnení iných práv vyplývajúcich zo zodpovednosti BAD-DATA za vady (t.j. práva na výmenu veci, práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy a práva na primeranú zľavu) , zákazník reklamovaný tovar vrátane kópie dodacieho listu, faktúry (prípade inú formu daňového dokladu) a záručný.
V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom - poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. BAD-DATA nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli ...), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.